Blog

จริงหรือ blower

รู้หรือไม่ อากาศ Toxic ส่งผลต่อการทำงานของ Blower ?

นอกจากฝุ่นละอองแล้ว สารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ส่งผลต่อ Blower ของเราได้ เช่น Sulfure Dioxide, Hydrogen Sulfide, Amonia, รวมถึง Chlorine และ Chlorine dioxide ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของ Blower และอายุการใช้งาน ผู้ใช้งานควรเลือกพื้นที่ในการติดตั้งให้เหมาะสม
Read More