หมวดหมู่ News

Namwon Turbo Blower Installation

งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย Namwon Turbo Blower ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ทางบริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจินเนียริ่งจำกัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย Namwon Turbo Blower