Waste Water Treatment การบำบัดน้ำเสีย

ในการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชน หรือการดำเนินการผลิตในแต่ละภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือการใช้น้ำ และการเกิดน้ำเสียหลังจากการใช้ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการบำบัดก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ

ทำไมต้องมีการบำบัดน้ำเสีย

เนื่องจากน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ถ้าไม่มีการบำบัด แล้วทำการปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติโดยตรง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติบริเวณนั้นๆ เช่น การทำลายระบบนิเวศน์ การทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นอาศัยอยู่ไม่ได้ หรือทำให้ชุมชนที่อยู่บริเวณแหล่งน้ำเหล่านั้น ไม่สามารถนำน้ำมาใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคได้ อีกทั้งยังมีกฎหมายข้อบังคับ เกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่จะปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วย

การเติมอากาศในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

การเติมอากาศในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำให้คุณภาพน้ำนั้นดีขึ้น โดยการเติมอากาศนั้นจะทำให้ค่าออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำหรือที่เรียกว่า DO (Dissloved Oxygen) นั้นมีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ หรือสารอนินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในน้ำ ซึ่งค่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการนี้เรียกว่า BOD หรือ Biochemical Oxygen Demand ปริมาณการละลายออกซิเจนในน้ำนั้นยังสามารถบอกถึงคุณภาพของน้ำได้ น้ำที่มีความสกปรกมากๆ มักมีค่าออกซิเจนละลายต่ำ น้ำที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต้องมีค่าออกซิเจนละลายไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

การใช้ การใช้ Air Blower เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากสามารถสร้างปริมาณอากาศและแรงดันได้ตามที่ต้องการโดยใช้พลังงานที่ต่ำ ควบคุมการจ่ายลมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานได้ อีกทั้งการติดตั้งเครื่อง Air Blower ไม่จำเป็นต้องอยู่ในน้ำ ทำให้ง่ายต่อการเดินระบบ บำรุงรักษา และมีอายุการใช้งานยาวนาน

Namwon TurboOne Turbo Blower

ทำไมการใช้ Turbo Blower จึงเหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องจักรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยใช้พลังงานที่ลดลงรวมทั้งการควบคุมใช้งานดูแลรักษาที่ง่ายการสะดวกมากขึ้น

Turbo Blower เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถผลิตอากาศได้ในปริมาณและแรงดันที่เหมาะสมกับความต้องการในระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณและแรงดันที่มากเกินไปซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าและทำงานเงียบมากกว่าเมื่อเทียบกับ โลบโบลเวอร์ (Lobe Blower) หรือ รูทโบลว์เวอร์ (Root Blower) และประหยัดค่าบำรุงรักษามากกว่า เมื่อเทียบกับ สกรูโบลเวอร์ (Screw Blower)

ทำไมควรเลือกใช้เครื่องเติมอากาศ Namwon TurboOne Turbo Blower

เครื่องเติมอากาศ Namwon TurboOne Turbo Blower เป็น เครื่องเติมอากาศแบบ Turbo Blower ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดพลังงาน และมีค่าบำรุงรักษาต่ำ ด้วยเทคโนโลยี Air Foil Bearing ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น(Oil free) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 98%

หากมีคำถาม หรือสนใจ Namwon TurboOne Turbo Blower สามารถติดต่อเราได้ที่นี่